รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Email This Print This 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2560

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,178
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 57.52

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,073
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.98

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
คิดเป็นสัดส่วน
(ร้อยละ)
1. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 165,549,960 41.26
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,395,480 4.34
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,800,000 2.19
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 8,401,800 2.09
5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,079,300 1.27
6. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี 4,000,000 1.00
7. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD 3,613,800 0.90
8. นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล 3,350,000 0.84
9. นายไพศาล สุวัฒิกะ 3,340,000 0.83
10. นายอภิชญา บุรานนท์ 3,247,000 0.81
11. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล 2,593,400 0.65
12. นายณัฐพล ทรงสายชลชัย 2,276,300 0.57
13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,247,400 0.56