รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Email This Print This 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2560

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,178
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 57.52

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/08/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,067
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.98

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
คิดเป็นสัดส่วน
(ร้อยละ)
1. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 165,549,960 41.26
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,558,201 4.87
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,983,000 2.49
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
9,001,300 2.24
5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,224,900 1.55
6. นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ 4,612,300 1.15
7. นายกฤชนพัต นิธิธนัตกุล 4,000,000 1.00
8. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี 4,000,000 1.00
9. นายไพศาล สุวัฒิกะ 3,282,700 0.82
10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 3,079,200 0.77
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 3,011,900 0.75
12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,998,700 0.75
13. UOB LONG TERM EQUITY FUND 2,928,000 0.73
14. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์ 2,696,500 0.67
15. กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 2,441,400 0.61
16. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 2,210,300 0.55
17. นางอัจฉรา ตรงวงศา 2,081,400 0.52